Suplementy diety – jak znakować etykiety? Podstawowe akty prawne

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie jak znakować etykiety suplementów diety należy najpierw poznać definicję zaczerpniętną z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 12250) to jest:

,, środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego”.

Powyższy fragment jasno określa, że suplementy diety, jako żywność, podlegają prawu żywnościowemu, przez co stosuje się zasady ogólne jak dla standardowej żywności.

Podstawowe akty prawne regulujące znakowanie żywności na poziomie UE to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304, s. 18. Wyżej wymienione źródła prawa stanowią ogólne zasady, a poszczególne Państwa członkowskie posiadają pewne marginesy swobody.

Suplementy diety, jako szczególny rodzaj żywności podlegają również szczególnym regulacjom, które są dedykowane dla tej grupy. Przykładem tego jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 09.10.2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. 2014. 453 tekst jednolity).

Sam proces znakowania, ze względu na mnogość regulacji jest relatywnie skomplikowany. Firma Supplecons oferuje kompleksowe doradztwo przy wdrażaniu suplementów diety na rynek. Posiadamy wiedzę technologiczną do opracowania receptur, a także znakujemy etykiety oraz pomagamy w procesie notyfikacyjnym. Zapraszamy do kontaktu.